Тел:   +389 2 3117 896
Факс: +389 2 3118 414
Е-пошта: contact@mon.gov.mk

Евиденција на наставно - научниот кадар содржи фунционалности за следење на развојот на кариерата на секој наставно-научен работник во јавните научно-образвни институции во РМ. Покрај личните податоци за секој научен работник, постојат и информации за степен на образование, историја на вработувања, избор во научно-образовни звања на соодветните институции и др.