Тел:   +389 2 3117 896
Факс: +389 2 3118 414
Е-пошта: contact@mon.gov.mk

Проект “Опремување на лаборатории за научно-истражувачка и апликативна дејност”

Листа на акредитирани лаборатории

 

Реден  број

Име на лабораторија

Факултет/институција

Акредитирани методи/техники

Стандард

Датум на акредитација

1.

Лабораторија за оптички комуникации

Факултет за електротехника и информациски технологиипри Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ Скопје

1.Метода за мерење на слабеење на оптичко влакно.  

2.Метода на хроматска дисперзија на оптичко влакно

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип А

11.09.2013

2.

Лабораторија за мерење на еколошките параметри

Факултет за електротехника и информациски технологии при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ Скопје

1. Метода за термовизиско испитување

2. Метода за испитување и мерење бучава

МКС EN ISO/IEC 17020:2012, Тип А

11.09.2013

3.

Медицинска биохемиска лабораторија

Институт за биохемија, Медицински факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ Скопје

1. Метода за испитување на диференцијална крва слика,

2. Метода за клиничка хемија, уринарен статус,

3. Метода за испитување на дроги кои се злоупотребуваат во урина,

4. Метода за иминолошки анализи-вирусологија/3 анализи,

МКС EN ISO/IEC17025:2006

03.06.2013

4.

Лабораторија за испитување и контрола на квалитет-

Фармацевтски Факултет Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ Скопје

Монографии и методи пропишани во Европска фармакопеја

Спецификации и валидирани аналитички методи од документација на производителот за фармацевтските препарати.

Со примена на следниве техники:

- рН – метрија

- јонометрија

- гравиметрија

- титриметрија

- тест на растворливост

(апарат за растворливост)

- тест за распадливост

(апарат за распадливост)

- UV/VIS спектрофотометрија

- хроматографија натенок слој (TLC)

- гасна хроматографија(GC/FID/ECD) иHeadspace техника

- високо ефикасна течна хроматографија (HPLC/ DAD/FLD/RID/MS-MS)

-кондуктометрија

-рефрактометрија

-Aтомска апсорпциона спектрометрија (AAЅ)

Физички и хемиски испитувања (соодветно за препаратот)

-изглед

-бистрина на раствор

-боја на раствор

-рН

- концентрација на јони во раствор

-губиток со сушење

-содржина на вода

-остаток по испарување

-сулфатен пепел

-вкупен пепел

-големина на честици

-индекс на рефракција

-идентификација

-определување на содржина

-воедначеност на дозирани единици

-растворливост наактивна компонента

-рападливост на цврстидозирни форми

-киселински број

-естерски број

-пероксиден број

-хидроксилен број

-јоден број

-сапунификационен број

-несапунливи материи

-спроводливост на вода одредување на  елементи

MКС EN ISO/IEC17025 :2006

17.11.2006 (реакредитација: 17.11.2014)

5.

Лабораторија за обликување со деформација и брзи прототипови

Машински факултет, Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ Скопје

1. Метода за испитување на материјали

2. Метода за нанистегнувања (истегање на жици)

MКС EN ISO/IEC17025 :2006

29.10.2014

6.

Лабораторија за метаболички скрининг

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

1. Метода за тандем мас спектрометрија

 

Меѓународно акредитирана во САД

7.

Мобилна (теренска) Лабораторија за животна средина

Универзитет „Гоце Делчев„ Штип

1. Квалитет на воздух – Определување на фракција ЦЧ10 (РМ10) на суспендирани цврсти честички – Референтна метода и теренска тест процедура за демонстрирање референтна еквивалентност на мерни методи (идентични со EN 12341:2007)

2. Квалитет на амбиентален воздух – Стандардна метода на гравиметриско мерење за одредување на ЦЧ2,5 (РМ 2,5) масена фракција од суспендираните цврсти честички (EN 14907:2005, IDT)

3. Акустика – Опис, мерење и проценување на бучавата од околината – Дел2: Одредување на нивоата на бучава од околината

4. Акустика – Одредување на работна изложена бучава – Метод на техника 

5. Општ метод за земање и гравиметриска анализа  на респирабилна и вкупна прашина. А2- Персонални  адаптери за земање на  прашина и опрема за  мониторинг на прашина,

аеросоли и испарливи  компоненти Водач, НВ 3175-06

MКС EN ISO/IEC

17025 : 2006

02.07.2015

8.

Минерална технологија-Оддел за ренгенска дифракција, флуоресцентна спектроскопија и потенциометриско-гранулометриски испитувања

Универзитет „Гоце Делчев„ Штип

1. Определување на метали во амбиентни честички користејќи рендген флуоресцентен спектрометар

2. Определување на кристален SiO2 во респирабилна прашина користејќи рендген дифрактометар

MКС EN ISO/IEC

17025 : 2006

30.03.2016

9.

Текстилна лабораторија

Технолошко-металуршки факултет Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ Скопје

1. Текстил –Квантитативна

хемиска анализа

2. Текстил-Испитување  на постојаност на боја

3. Текстил -Испитување  на формалдехид

4. Текстил -Определување на pH на воден екстракт

5. Текстил:

Определување промена на димензии при перење и сушење

6. Текстил -Постапки за испитување на

текстил при перење и сушење во домашни услови

7. Текстил-Tкаенини

8. Текстил-Ткаенини-Конструкција

9. Текстил: Определување на склоност на ткаенина на развласување на површината и на пилинг

10. Текстил-Определување на отпорноста на абразија на ткаенините со метод на Martindale

Textile

11. Текстил -Механички својства на ткаенините

12. Текстил -Механички својства на шевот на

ткаенините и готови производи од текстил

13. Текстил –Определување на отпорност на лизгање на предивото во шевот на ткаенината

14. Текстил –Јачина на цепење на ткаенини

15. Стандардна тест метода за јачина на прскање на текстил-прскање со кугла при константна брзина на движење (CRT)

16. Текстил -Определување на пропустливост на воздух на ткаенините                                                                                                        17.Определување пропустливост на ткаенините на водена пареа

МКС EN ISO/IEC

17025:2006

12.11.2015

10.

Лабораторија за микроскопија и електронска микроанализа

Универзитет „Гоце Делчев„ Штип

1. Nanotechnology – Characterization of single-wall carbon nanotubes using scanning electron microscopy and energy-dispersive X-ray spectrometry analysis

2. Microbeam analysis – Scanning electron microscopy – Guidelines for calibrating image magnification

MКС EN ISO/IEC

17025 : 2006

02.07.2015

11.

Лабароторија за  тестирање на градежни материјали, геомеханика и градежни конструкции

Државен универзитет во Тетово - градежно инженерство

1.Испитување на општи својства на агрегатот

2.Испитување на геометриски својства на агрегатот

3.Испитување на физичко–механичките карактеристики на агрегатот

4.Испитување механички и физички својства на

агрегати

5.Испитување свеж бетон

6.Испитување  оцврснат бетон

MКС EN ISO/IEC

17025 : 2006

24.12.2014

12.

Лабораторија за испитување на енергетска ефикасност на објекти

Градежен факултет, Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ Скопје

1.Теренско мерење на ниво на звук,мерење на изолациона моќ на конструктивни елементи                                                                            2.Мерење на топлинска спроводливост на материјали за термоизолација                                                                                     3.Теренско мерење на топлотен флукс на фасадни ѕидови

MКС EN ISO/IEC

17025 : 2006

22.04.2016

13.

Лабораторија за санитарна техника

Градежен факултет, Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ Скопје

1. Определување на pH вредност                                             

MКС EN ISO/IEC

17025 : 2006

22.04.2016

14.

Лабораторија за геотехника

Градежен факултет, Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ Скопје

1. Определување содржина на вода

2.Определување на волуменска тежина на цврсти честички-Метод на пикнометар-Печка-сушени

примероци-Влажни  примероци

3. Определување  гранулометриски состав-Сеење-

Ареометар

4. Едометарски опит со инкрементално оптоварување

5. Опити на на директно смолкнување -смолкнување со кутија

6. Определување на Атербергови граници -метод

со конус

7. Консолидиран триаксијален опит на водозаситени

почви

8. Определување содржина на вода при сушење во

вентилирана печка

9. Методи на испитување за лабораториска збиеност и содржина на вода –Збивање според Прокторов опит   

10.Методи за испитување за определување на Калифорниски индекс на носивост (CBR), директен индекс на носивост и линеарно бубрење

11. Стандарден метод на испитување за Неповторувано  испитување со товар на статичка плоча за почви и флексибилни компоненти на коловоз, за употреба при евалуација и пресметување на коловози за аеродроми и автопатишта  

12. Стандарден метод на испитување за определување на Индекс на цврстина на карпа со

концентриран товар и примена за класификација на

цврстина на карпи     

13. Стандарден метод на испитување за спроведување на лабораториско испитување на

цврстина на директно смолкнување на примероци на карпи под константна аксијална сила

14. Стандарден метод на испитување за Неутегната цврстина на притисок на непореметени примероци јадра од карпи    

15. Стандарден метод на испитување за Триаксијална  цврстина на притисок на примероци јадра од недренирани карпи без мерење на порен

притисок                                        

MКС EN ISO/IEC

17025 : 2006

22.04.2016

15.

Лабораторија за електронска микроскопија-

Институт за патологија, Медицински факултет Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ Скопје

1.Основна методологија за електронска микроскопија

2.Помошни методи

MКС EN ISO/IEC

17025 : 2006

23.03.2016

16.

Лабораторија за молекуларна патологија и експериментална генска терапија

Институт за патологија, Медицински факултет Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ Скопје

1. Изолација на ДНК  и РНК

2. Принцип на магнетни партикли

3. Метода на исолување

4. ПЦР амплификација умножување  на ДНК

5. Реверзна ПЦР за умножување  на ДНК

6. Real time  ПЦР

7. Полиакриламидна гел електрофореза

- Дводимензионалана полиакриламидна гел електрофореза

- Single strand  полиакриламидна гел електрофореза

- Едно верижни корформациски полиморфизми

8. Секвенционирање  на ДНК

MКС EN ISO/IEC

17025 : 2006

23.03.2016

17.

Лабораторија за молекуларна дијагностика

Институт за микробиологија - Медицински факултет Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ Скопје

1. Обработка на примероци од горни респираторни

патишта и придружни локализации

2. Обработка на примероци од долни респираторни

патишта

3. Oбработка на примероци од генитални патишта и придружни локализации

4. Обработка на примероци од уринарни патишта

 5. Испитување на примерок за цревни паразити

6. Испитување на хемокултура

7. Обработка на примероци од дигестивен тракт за одредување на бактериски патогени

8. Обработка на примероци од кожни рани, апцеси, ткива и биопсии

 9. Обработка на примероци од примарно стерилни

локализации

10. Тестирање на антимикробна осетливост на бактериите (Диск дифузиона метода,Е-тест)

11. Обработка на примероци од имплантирани медицински помагала

12. Испитување на стерилност на примероци од нежива средина, фармацевстски препарати, козметика, контрола на стерилизација

13.Цереброспинална течност

14. Детекција на 15 респираторни вирусисо Multiplex PCR-Influenca A virus (FluA), Influenca B virus (FluB),

Human Respiratoren sincicijalen virus A (RSVA),

Human Respiratoren sincicijalen virus B (RSVB), Human Adenovirus (AdV), Human Metalopneumovirus (MPV), Human Koronavirus 229E/NL63 (229E/NL63),

Human Koronavirus OC43/HKU1 (OC43/HKU1),

Human Parainfluenca virus 1 (PIV1), Human Parainfluenca virus 2 (PIV2), Human

Parainfluenca virus 3 (PIV3), Human Parainfluenca virus 4 (PIV4), Human Rinoviorus A/B/C (HRV), Human

Enterovirus (HEV), Human Bokavirus 1/2/3/4 (HBoV)-Detekcija i genotipizacija na human papiloma virus (HPV) so Multiplex-PCR-Detekcija na predizvikuva~i

na sepsa so Real-time PCR-Detekcija na virusni

predizvikuva~i na meningiti so Real-time PCR-Herpes

simplex virus 1 i 2 (HSV1 I HSV2), Varicella zoster virus (VZV), Epstein-Barr virus (EBV), Cytomegalovirus (CMV) i Human herpes virus 6 (HHV6)

15. Имунофлуоресценција-Директна имуноглуесценцијаза детекција на Chlamydia trachomatis

16. Модифициран имуноензимски тест-индитектна ELISA

17. Хemiluminiscentен Immulite sistem

18. ELISA тест Одредување на староста на

ИгГ антитела кон токсоплазма-Toxo avidity (afinity)

19. ELISA-Детекција на специфични антитела против вирусот на Западен Нил енцефалит -West

NileIgM,IgG

20. Индиректна хемаглутинација Детекција на антитела кон Echinococcus granulosus-Валидиран

Аналитички  метод на производителот

21. Нefelometriski esej Minineph-tm

22. Имунохроматографски тест-Детекција на антиген за Helicobacter pylori-Детекција на веротоксин на EHEC-Детекција на А и Б токсин на Clostridium difficile

-Детекција на антиген на Rota virusи Adenovirus

-Детекција на антиген на Norovirus

-Детекција на антиген наAstrovirus

23. Имунодијагноза на инфективна мононуклеоза-

Тест на брза хемаглутинација.

МКС EN ISO 15189:2013

06.04.2016

18.

Лабораторија за геномика и протеоника

Истражувачки центар за генетско инженерство и биотехнологија

1. Изолација на ДНК/ РНК

1.1. Изолација на ДНК со Фенол-хлороформ

екстракција/ етанол преципитација

1.2. Изолација на ДНК/ РНК со користење на

Комерцијален кит

1.3. Изолација на ДНК/ РНК со користење на

Комерцијален кит

2. Полимеразно верижна реакција

2.1. ПЦР-Умножување на сегменти од ДНК

Специфични за анализираната состојба

2.2. Мултиплекс-флуоресцентен ПЦР (QF-PCR)

2.2. ДНК анализи за испитувања на фамилијарни

релации

3. Reverzno  transkripcionen PCR  (RT-PCR) со  ПЦР

во реално време

3.1. Квантификација на Hepatitis C Вирус

4. SNaPshot-метода

4.1. SNaPshot-метода за одредување на најчестите

мутации во бета таласемичниот ген

4.2. SNaPshot-метода за одредување на најчестите

мутации во  генот за цистична фиброза

4.3. SNaPshot-метода за одредување на најчестите

мутации во тромбофиличните гени

5. Секвенционирање

6. Одредување на аминокиселински статус

7. Микробиолошка идентификација

MКС EN ISO/IEC

17025 : 2006

27.11.2015